Σάββατο, 14 Απρίλιος 2012 18:06

Διαγωνισμός για την προώθηση φρούτων στα σχολεία

Αναρτήθηκε από τον 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκήρυξε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2011-2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ λαμβάνοντας υπόψη σαν βάση υπολογισμού την αξία της προσφερόμενης ποσότητας (μερίδας) του τελικού προϊόντος.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5 – Αθήνα), στις 22/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. (τέλος κατάθεσης προσφορών) σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.5 και 6 του Π.Δ. 60/2007. Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr).

Η διάθεση και η παραλαβή της Διακήρυξης γίνεται από την Ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο (URL) σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) και η Αναθέτουσα Αρχή έχει την ευθύνη της ορθής διάθεσης.

Η καταληκτική προθεσμία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού είναι μέχρι έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο παραλήπτης.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα από άποψη πληρότητας το συνολικό αριθμό σελίδων του ηλεκτρονικού αντιτύπου της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν με e-mail στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, προσφυγές - ενστάσεις κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, χωρίς να το γνωρίσουν εντός της καταληκτικής προθεσμίας για την λήψη των εγγράφων στην Αναθέτουσα Αρχή, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οδό Δομοκού 5 (στο ισόγειο του κτιρίου) μέχρι τις 12:00 μ.μ. της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν η προσφορά δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, τότε ο εκπρόσωπός του υποχρεούται να προσκομίσει νόμιμη εξουσιοδότηση που να του δίνει το δικαίωμα να καταθέσει την προσφορά.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με ευθύνη του συμμετέχοντος, με οποιοδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές πρωτοκολλούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να αποσφραγιστούν.

ΑΡΘΡΟ 1 - ΝΟΜΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους της παρούσας και τις διατάξεις:

Α. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Του άρθρου 22 παρ. 3, του ν. 992/79 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

2. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, και 3 του ν. 1338/83 ²Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου² (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/84 ²Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM² και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α΄101)

3. των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 (Α΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄154) με το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α΄223) με το άρθρο 29 του ν. 3147/2003 (Α΄135) και με το άρθρο 19 παρ.4 του ν. 3170/2003 (Α΄191),

4. Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) περί «ρύθμιση θεμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΓΕΠ»

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»(Α΄ 98).

6. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α'19), του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 247),

7. του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2077/66/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)».

8. του Ν.2328/95 «Νομικό Καθεστώς ιδιωτικής τηλεόρασης κλπ» (ΦΕΚ Α΄159) και ιδίως του άρθρου 15 «περί ονομαστικοποίησης μετοχών»,

9. του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα»,

10. του Ν. 3310/05 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», άρθρο 27α (ΦΕΚ Α 30), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ A' 279) και ισχύει,

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

11. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ''περί συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών'', όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α' 64)

12. Του Π.Δ. 118/2007 ²Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου² (Α΄ 150)

13. Του Π.Δ. 113/2010 ²Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες² (Α΄ 194),

14. Του Π.Δ. 110/2011 ²Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών² (Α΄ 243)

Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

15. Την υπ΄αριθμ.41679/23-11-2001 (ΦΕΚ Β΄1608) ΚΥΑ «Ανάθεση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου του έργου της αγοραστικής παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρμοδίου για την άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.301854/16-9-2005 (ΦΕΚ Β 1332/21-9-2005) υπουργική απόφαση.

16. Την αριθ. 2208/8306/23-1-2012 απόφαση περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης

17. Tην υπ΄αριθ.726/17829/14-2-2012 (ΦΕΚ 610Β/ 2012) απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Οικονομικών, Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

18. Την υπ΄αριθ 1222/31270/15-3-2012 (ΦΕΚ 785B/2012)) ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

19. Tην υπ΄αριθ 1392/35386/26-3-2012 (ΦΕΚ Β΄925/26.3.2012) απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

20. Τον Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/16-11-2007) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα » (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 13/2009 της 18ης Δεκεμβρίου 2008 «περί τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) με σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» και όπως ισχύει κάθε φορά τροποποιημένος.

21. Τον Καν. (ΕΕ & ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής (L 94/8-4-2009) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία » και όπως ισχύει κάθε φορά τροποποιημένος.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και ειδικότερα αφορά την αγορά, τυποποίηση, συσκευασία και διανομή προϊόντων (μήλα, πορτοκάλια, και φρουτοσαλάτες με αχλάδια, ροδάκινα και βερίκοκα σε φυσικό χυμό φρούτου) στα Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτά περιγράφονται στο υπόδειγμα 5 της παρούσας.

Στόχος του προγράμματος είναι:

1. Στην ανατροπή της φθίνουσας κατανάλωσης οπωροκηπευτικών.

2. Η σταθερή αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο κατά το οποία διαμορφώνονται οι διατροφικές τους συνήθειες

3. Η βελτίωση των διατροφικών συνήθειών των παιδιών και κατά συνέπεια στη μείωση των ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας,

4. Η επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής συμπεριλαμβανομένων της αύξησης των εισοδημάτων του γεωργικού τομέα, της σταθεροποίησης των αγορών και της διαθεσιμότητας των τρεχουσών και μελλοντικών προμηθειών.

Ως αντιστάθμισμα ο ανάδοχος θα λάβει το ποσό των 2.226.117,00 €, μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.515.512,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος θα καλυφθεί από κοινοτική χρηματοδότηση και από τις πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Ε.Φ.29-110. ΚΑΕ 5423)

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα μέτρα επικοινωνίας, δηλαδή

1. η σχεδίαση/εκτύπωση της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, και η αποστολή της για ανάρτηση στα σχολεία, απαραίτητο μέτρο για τη γνωστοποίηση στο κοινό ότι το σχέδιο υλοποιείται με χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. η σχεδίαση/εκτύπωση σελιδοδεικτών και η αποστολή ενός σε κάθε μαθητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

3. η προμήθεια πάνινων τσαντών και η αποστολή μίας σε κάθε μαθητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του διαγωνισμού είναι ο Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών.

Διεύθυνση: Δομοκού 5, 104 45, Αθήνα

Πληροφορίες: Ρουμπίνη Ζήρα

Τηλέφωνο: 210 8802661

Fax: 210 8802857

Email: : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την11/4/2012,στο Τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στις εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΚΕΡΔΟΣ, την12/4/2012

Τα έξοδα δημοσίευσης στο Συμπλήρωμα της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φ. 29/110-ΚΑΕ 0841 «Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά».

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Προμηθειών και να αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας (αρ. 210 8802857).

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων συνιστάται να γίνεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Εφ' όσον ζητηθούν εγκαίρως, δηλαδή μέχρι την 16/5/2012, τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους, αυτά παρέχονται μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις που θα παρέχονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι δεσμευτικές, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr).

Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να επικαλεσθούν προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συμπράξεις αυτών

β) Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις εταιριών που υποβάλουν κοινή προσφορά,

γ) Συνεταιρισμοί και

δ) Κοινοπραξίες

Οι παραπάνω πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα Κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή στα Κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/27-06-97) – υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη Σ.Δ.Σ. – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος – μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.

Ειδικότερα για τις ενώσεις Φυσικών ή Νομικών προσώπων:

1. Η ένωση Φυσικών ή Νομικών προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας να συμμετάσχει και σε άλλη ένωση/κοινοπραξία που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος ή ως υπεργολάβος σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οδό Δομοκού αρ. 5, στο ισόγειο του κτιρίου, μέχρι την Τρίτη 22/5/2012 και ώρα 12:00 μ.μ.

2. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, εφόσον φτάσει και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων διατάξεων δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Οι προσφορές που περιέρχονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών όπως αυτή καθορίζεται στην παρούσα δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που περιέχει η προσφορά είναι διατυπωμένο σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σημειώνεται η υποχρέωση εφαρμογής των προβλεπόμενων στον Ν. 1497/84 (ΦΕΚ 188 Α΄) περί κυρώσεως αλλοδαπών εγγράφων («επισημείωση» - «Apostille»). Επίσημες μεταφράσεις μεταξύ άλλων είναι αυτές που γίνονται από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, εκείνες που γίνονται από ελληνικές προξενικές αρχές καθώς και εκείνες που γίνονται από Έλληνες δικηγόρους κατά το άρθρο 53 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954). Επίσης, επίσημη είναι κάθε μετάφραση που γίνεται από πρόσωπο ή αρχή της ημεδαπής που έχει, σύμφωνα με διάταξη νόμου, το δικαίωμα να εκδίδει επίσημες μεταφράσεις. Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος πρόκειται να υποβάλει μεταφράσεις που έχουν γίνει από αρχές ή πρόσωπα άλλα, εκτός από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις ελληνικές προξενικές αρχές και τους Έλληνες δικηγόρους, θα πρέπει να επισυνάψει και αντίγραφο της διάταξης που παρέχει στην εν λόγω αρχή ή πρόσωπο το δικαίωμα να εκδίδει επίσημες μεταφράσεις.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

§ η λέξη «Προσφορά»

§ ο αποδέκτης : Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Δομοκού 5 - ΑΘΗΝΑ

§ ο αριθμός της Διακήρυξης

§ η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και

§ τα στοιχεία του υποβάλλοντος την προσφορά.

6. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η αποσφράγιση και επανασφράγισή του χωρίς να αφήνονται ίχνη. Υπό αυτή την έννοια απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητου φακέλου ή η χρήση οποιουδήποτε μέσου που επιτρέπει την χωρίς ίχνη αποσφράγιση και επανασφράγισή του.

Επισημαίνεται ότι:

§ Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν οποιονδήποτε όρο αναπροσαρμογής.

§ Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνος ή συμμετέχοντας σε μόνο ένα σχήμα.

§ Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει.

§ Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, μόνο όταν αυτές ζητούνται είτε από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού κατά την ενώπιόν τους διαδικασία, είτε με έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Από τις ανωτέρω διευκρινήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια επιτροπή.

§ Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.

§ Σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών που εμπίπτουν στη σφαίρα του εμπορικού απορρήτου, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».

7. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς ως εξής:

Ο κυρίως φάκελος περιέχει κλειστούς και σφραγισμένους τους εξής τρεις (3) υποφακέλους:

- «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

- «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Το περιεχόμενο των υποφακέλων υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Όλοι οι υποφάκελοι φέρουν τα στοιχεία του κυρίως φακέλου.

Στον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας δικαιολογητικά, μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, «επί ποινή απόρριψης».

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω του μεγάλου όγκου, δε μπορούν να τοποθετηθούν στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» το οποίο φέρει όλες τις ενδείξεις του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά».

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, τα οικονομικά στοιχεία.

Οι Ενώσεις, που υποβάλλουν προσφορά, υποβάλλουν όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση.

Όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αορίστου χρόνου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, ύψους 125.776,00 ευρώ που αφορά στην προμήθεια της πρώτης ύλης, στη συσκευασία, τυποποίηση και διανομή του τελικού προϊόντος καθώς και στα μέτρα επικοινωνίας.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, (η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ως ημερομηνία υπογραφής την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και δε μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από την αρμόδια Αρχή. Ως ημερομηνία σύνταξης της υπεύθυνης δήλωσης λογίζεται η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από τον αρμόδιο υπάλληλο) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:

α) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και του άρθρου 6, παρ. 2(α)1 του ΠΔ 118/07 και συγκεκριμένα:

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής Δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29-01-98 σελ. 1 ),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25-6-1997 σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της 31-123-1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 316 της 27-11-1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-6-1991 σελ. 77) η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L344 της 28-12-2001 σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (173/Α΄/95) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (305/Α΄/ 05),

v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, υποβάλλουν:

ι) Οι διαχειριστές όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.

ιι) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι Α.Ε.

ιιι) Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

- Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός υποβάλλεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.

- Όταν ο προσφέρων είναι Ένωση Εταιρειών η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση.

β) δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση της χώρας εγκατάστασής τους, όπως συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

γ) είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο με καταγραφή του ειδικού επαγγέλματός τους και ότι θα εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου εάν και εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοί του.

δ) είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο σε ταμεία κύριας όσο και σε ταμεία επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις κατηγορίες και ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού και θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης.

ε) είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

στ) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 ή ότι δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

ζ) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη υπουργική απόφαση κατά τα άρθρα 34 και 39 του Π.Δ.118/2007 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους.

η) Ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία της επιχείρησης είναι αληθή και ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

Θ) αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 18 της παρούσας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007.

3. Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά (εφόσον ο Προσφέρων υποβάλει την Προσφορά του μέσω Εκπροσώπου/Αντιπροσώπου).

4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος και ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. & Ε.Ε), καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος των Α.Ε., τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους ανάλογα το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών. Εάν η καταστατική έδρα είναι διαφορετική της έδρας της κεντρικής διοίκησης της επιχείρησης ή της ένωσης εταιρειών, αναφέρεται κι εκείνη ξεχωριστά. Στην περίπτωση της κοινοπραξίας ή ένωσης, αναφέρεται υποχρεωτικά η έδρα καθενός εκ των μελών της.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.

6. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, η οποία να δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 4 του Ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/05.

8. Οι Ανώνυμες Εταιρείες που συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα απαιτείται να προσκομίσουν «επί ποινή απαραδέκτου» βεβαίωση περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου.

§ Εάν πρόκειται για ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Ειδικότερα:

α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το καταστατικό της, είναι ονομαστικές και

β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.

§ Εάν πρόκειται για αλλοδαπές Α.Ε., ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

§ Συναφώς επισημαίνεται ότι:

Α) Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρείες, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών μελών της Ε.Ε ή του Ο.Ο.Σ.Α . Η απόδειξη περί του ότι οι μετοχές της επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο που βρίσκεται σε ένα από τα ανωτέρω κράτη, πραγματοποιείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του οικείου Χρηματιστηρίου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι μετοχές της επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αυτό. Επίσης, οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται να προσκομίσουν το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

Β) Αλλοδαπές επιχειρήσεις, μέλη των διαγωνιζομένων για τις οποίες, κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 8.α του Ν. 3310/2005.

Γ) Αλλοδαπές επιχειρήσεις, μέλη των διαγωνιζομένων για τις οποίες, κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 3310/2005.

Δ) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

9. Υπεύθυνη δήλωση για τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυητικές επιστολές διακρίνονται σε :

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το αναφερόμενο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

10.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου, ύψους 5% του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι : εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες και επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (125.776,00€).

Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόμενων επιστρέφονται εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της ανάθεσης των υπηρεσιών, από την Αναθέτουσα Αρχή στην αρμόδια τράπεζα με απόδειξη παραλαβής και κοινοποίηση στον προσφέροντα.

Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα.

10.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι : διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες και εξακόσια δώδεκα ευρώ ( 222.612,00 €).

Η αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να προβεί σε μερική ή ολική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 8 του Π.Δ. 118/07, βάσει των πορισμάτων ελέγχου και των σχετικών συμπληρωμένων υποδειγμάτων της υπ' αριθμ. 726/17829/14-2-2012 ΚΥΑ, από τα οποία βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου.

Στην περίπτωση ένωσης Εταιρειών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο, ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ, αορίστου χρόνου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετείται η τεχνική προσφορά και περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά, προκειμένου οι προσφέροντες να αποδεικνύουν την ικανότητα εκτέλεσης του έργου, βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας, της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους.

1

Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, από τον οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή/και εμπορία οπωροκηπευτικών ή μεταποιημένων οπωροκηπευτικών τουλάχιστον από 1-1-2009. Σε περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων ή εταιρειών ή κοινοπραξίας, η δραστηριοποίηση αυτή αρκεί να συντρέχει στο πρόσωπο της ένωσης ή κοινοπραξίας και δεν απαιτείται η τριετής δραστηριοποίηση κάθε μέλους στο αντικείμενο του διαγωνισμού.

2

Περιγραφική έκθεση της τεχνικής υποδομής, της δυνατότητας επεξεργασίας του ζητούμενου προϊόντος, καθώς και τα μέσα ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής μονάδας.

3

Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του έργου (action plan)

4

I. Πιστοποιητικό εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ότι τα προϊόντα προέρχονται από καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2 ή άλλο ισοδύναμο, και

II. Τα μήλα και τα πορτοκάλια είναι τουλάχιστον ποιοτικής κατηγορίας Ι.

5

Πιστοποιητικό εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, που να βεβαιώνει ότι στις μονάδες επεξεργασίας του προϊόντος έχει εγκατασταθεί Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων ελέγχου (HACCP) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 ή κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.

6

Υποβολή Ισολογισμών της τελευταίας τριετίας στις περιπτώσεις που η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας εγκαταστάσεώς τους, από τους οποίους να προκύπτουν για κάθε διαχειριστική περίοδο, θετικά κέρδη μετά φόρων, όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων που έχει υποβάλει, με συνημμένους τους μη δημοσιευτέους ισολογισμούς του (άρθρο 45, Π.Δ. 60/2007 και 8,8α Π.Δ. 118/2007), σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης.

7

Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, που αφορά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ο οποίος θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει το 150% του προκηρυσσόμενου έργου, χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ενώσεως εταιρειών προκύπτει αθροιστικά για τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.

8

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο φορέας εκτέλεσης δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία τυποποιεί το προσφερόμενο τελικό προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευασθεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή (άρθρο 18 παρ.3 του ΠΔ 118/2007).

9

Δέσμευση πιστωτικού ιδρύματος άνευ αιρέσεων και προϋποθέσεων για την έκδοση της απαιτούμενης και εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης μετά την κατακύρωση του έργου

10

Υπεύθυνη Δήλωση ότι το υλικό συσκευασίας, είναι το ίδιο για το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας

11

Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προς διανομή προϊόν θα μεταφερθεί με κατάλληλα μεταφορικά μέσα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες στους τόπους διανομής.

12

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος, που δηλώνει ότι :

1.Το προϊόν πληροί τις κοινοτικές προδιαγραφές ποιότητας και συσκευασίας.

2.Οτι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της υπ. αριθμ. 726/17829/14-02-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 610Β/2012), της υπ' αριθμ 1392/35386/26-3-2012 (ΦΕΚ Β΄925/26.3.2012) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς

13

Άδεια λειτουργίας όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.

14

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι θα συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις κατά το στάδιο παραγωγής-επεξεργασίας- συσκευασίας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των νομίμων εκπροσώπων των συνεργαζομένων επιχειρήσεων προς την αναθέτουσα αρχή που θα δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν με τον προσφέροντα κατά τα αναφερόμενα στην προσφορά. Οι συνεργαζόμενες με τον προσφέροντα επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 2, 4, 5, 12 και 13 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες συνεργαζόμενες με τον προσφέροντα επιχειρήσεις δεν προσκομίσουν το σύνολο των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων, η προσφορά δεν θα απορρίπτεται στο σύνολό της, αλλά θα δύναται να γίνει αποδεκτή για τις εναπομείνασες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποχρεούται στην υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης πριν από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, στην οποία θα δηλώνει ότι οι εναπομείνασες επιχειρήσεις θα καλύψουν το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας. Επισημαίνεται ότι στο στάδιο αυτό δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση μιας συνεργαζόμενης επιχείρησης με κάποια άλλη.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω του μεγάλου όγκου, δεν μπορούν να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» το οποίο φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς θα πρέπει να φέρουν συνεχή αρίθμηση, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο.

Για την ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει, κατά τα ανωτέρω (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-35, κ.ο.κ.).

ΑΡΘΡΟ 12 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

Η οικονομική προσφορά αναφέρει:

1. Το συνολικό αριθμό των ατομικών συσκευασιών - μερίδων (αριθμητικώς και ολογράφως) των τελικών προϊόντων που θα διανεμηθούν στα σχολεία, σε αντιστάθμισμα του ποσού των 2.226.117,00 €.

2. Η συνολική προσφερόμενη ποσότητα σε μερίδες, που πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαοκταπλάσια του αριθμού των μαθητών (δεκαοκταπλάσιο = σύνολο μαθητών 196.953 Χ 18 = 3.545.154 μερίδες) με τη σταθερή αναλογία των προϊόντων, όπως περιγράφεται στο υπόδειγμα Νο 3 και θα εκφράζεται σε απόλυτο αριθμό μερίδων (π.χ. 18,19,20,21, κλπ μερίδες ανά μαθητή).

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου.

Προσφορά για μέρος του χρηματικού ανταλλάγματος που προκηρύχθηκε απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως αναλυτικά. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει το ολογράφως.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν τα αιτούμενα στοιχεία.

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΛΩΣΣΑ

Οι προσφορές, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κλπ. από και προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, καθώς και η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα διατυπώνονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο της επικοινωνίας του αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή μετά την ανάθεση της προμήθειας.

Ειδικά τα έγγραφα νομιμοποίησης των αλλοδαπών επιχειρήσεων και όλα τα πιστοποιητικά συντάσσονται στη γλώσσα της χώρας εκδόσεως, συνοδευόμενα όμως από επίσημη μετάφραση στην ελληνική και θεώρηση σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση Χάγης (apostille).

Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στις προσφορές μπορούν να αναγράφονται και στην αγγλική γλώσσα και στην περίπτωση που αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, αναγράφονται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Προσφορά η οποία δεν θα υποβληθεί κατά τον προαναφερθέντα τρόπο δεν θα γίνει αποδεκτή.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνεκτιμά, με βάση τα οριζόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά, τη φερεγγυότητα κάθε προσφέροντα, σε συνάρτηση με την εμπειρία του στην παραγωγή, συσκευασία, εμπορία νωπών ή μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη δυναμικότητα των μονάδων παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των χρημάτων που θα λάβει ο ανάδοχος έναντι της ποσότητας προϊόντων που θα μοιράσει στα παιδιά της ομάδας στόχου, βάσει των οποίων θα προκύψει η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή και ο μειοδότης.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας των διαγωνισμών διανομής τροφίμων η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του. Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής:

§ Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος και αποσφραγίζεται.

§ Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία μονογράφονται και ελέγχονται ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και εν συνεχεία μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται και τοποθετούνται, χωρίς να ανοιχτούν, μέσα σε έναν νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και μονογράφεται από την αρμόδια επιτροπή και φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγιστεί στην ημερομηνία και την ώρα που θα οριστεί σε σχετική πρόσκληση.

§ Συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

§ Κατόπιν, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, επαναφέρονται οι φάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» αποσφραγίζονται, και μονογράφεται το περιεχόμενό τους. Ακολουθεί αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων, συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική έκδοση υπουργικής απόφασης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. Από την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών προκύπτει η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.

§ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των εν λόγω δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

§ Με έγγραφη ανακοίνωση, κοινοποιείται επί αποδείξει στον ενδιαφερόμενο, η Υπουργική Απόφαση κατακύρωσης του έργου. Με την κοινοποίηση αυτής, η σύμβαση τεκμαίρεται συναφθείσα, η δε σύμβαση καθ΄αυτή έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

§ Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού ο ανάδοχος υπογράφει τη σχετική σύμβαση με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την οποία ο πρώτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του δευτέρου, τηρουμένων των διατάξεων της παρούσης, των όρων της διακήρυξης και των σχετικών κείμενων διατάξεων της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Προς το σκοπό αυτό ο ανάδοχος οφείλει να προσέλθει στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, με απόδειξη ή με κάθε άλλο νόμιμο και αποδεικνυόμενο τρόπο, της κατακυρωτικής απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να υπογράψει την σύμβαση, καταθέτοντας την εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία είτε να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση, δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής.

Όταν η ματαίωση του διαγωνισμού λαμβάνει χώρα πριν την αποσφράγιση των προσφορών, οι κλειστοί και σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τυχόν τιμές και άλλα στοιχεία της προσφοράς, επιστρέφονται στους προσφέροντες.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση προσκομίζει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο εις διπλούν (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ & ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω εικοσαημέρου προθεσμίας στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η αρμόδια Υπηρεσία αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών.

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση αυτών.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, σύμφωνα με το Άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07 :

Α - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 6, παρ. 2(α) 1. του Π.Δ. 118/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία ή για κάποιο αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του).

2. Πιστοποιητικό μη φυγόποινης πράξης του Τμήματος Εκτέλεσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, στην περίπτωση που το Πιστοποιητικό του Ποινικού Μητρώου δεν αναγράφει την ένδειξη ΜΗΔΕΝ.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση.

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό.

10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε πτωχευτικό συμβιβασμό.

11. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία αναδιοργάνωσης του άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώδικα

12. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

14. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ταμεία κύριας όσο και ταμεία επικουρικής ασφάλισης) για όλες τις κατηγορίες και ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

15. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Β - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου Α και επιπλέον :

1. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει η καταστατική έδρα, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσωπούν το Νομικό πρόσωπο, καθώς και βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, αναστολής εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επί ημεδαπών εταιριών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά την εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), των εταιρειών με νομική μορφή (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64) και του άρθρου 6, παρ. 2(α) 1. του Π.Δ. 118/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία ή για κάποιο αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του).

Γ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Οι Συνεταιρισμοί προσκομίζουν τα δικαιολογητικά 3 έως και 11 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και αντίστοιχα πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς, καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β.2 και επιπλέον:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόμενα στο εδάφιο Β.3 της παρούσης αδικήματα.

2. Πιστοποιητικό περί μη φυγόποινης πράξης του προέδρου του Δ.Σ. εφ' όσον το Πιστοποιητικό του Ποινικού Μητρώου δεν αναγράφει την ένδειξη ΜΗΔΕΝ.

3. Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Δ - ΕΝΩΣΕΙΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Οι Ενώσεις και οι κοινοπραξίες εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :

1. Καταθέτουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε έναν που συμμετέχει στην ένωση.

2. Τα προβλεπόμενα από το νόμο συμφωνητικά μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

§ Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα που δεν εκδίδεται κάποιο πιστοποιητικό ή το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στις χώρες που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, όπου θα αναφέρεται ρητά ότι δεν ευρίσκονται στην ανάλογη περίπτωση και δεν εκδίδεται το ζητούμενο πιστοποιητικό.

§ Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό.

Ειδικότερα για το εδάφιο Α.1 απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, ημερομηνίας έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 περίπτωσης 1 του Π.Δ. 60/2007 και του άρθρου 6, παρ. 2(α) 1. του Π.Δ. 118/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία ή για κάποιο αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους), σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν από τους συμμετέχοντες σε επίσημη ελληνική μετάφραση, επί ποινή αποκλεισμού.

Όταν ο συμμετέχων, ο οποίος διαθέτει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 ή και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγύηση Συμμετοχής του. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγύηση Συμμετοχής του, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στην προκήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07.

Για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται γνωμοδοτεί η αρμόδια επιτροπή.

Στην περίπτωση που σε μία προσφορά συμμετέχουν περισσότεροι του ενός προσφέροντες, τότε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά για κάθε έναν εκ των προσφερόντων.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.

Η αναθέτουσα αρχή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και πριν από τη λήξη της προθεσμίας ισχύος των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε σ' αυτόν και τον καλεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, με απόδειξη ή κάθε άλλο νόμιμο και αποδεικνυόμενο τρόπο, της έγγραφης ανακοίνωσης, για να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου αορίστου χρόνου και να υπογράψει τη σύμβαση. Με την αποδεικνυόμενη ανακοίνωση της κατακύρωσης-ανάθεσης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ή δεν εκτελέσει ποιοτικά και ποσοτικά το ανατιθέμενο σ' αυτόν έργο κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση του έργου που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Ο φορέας εκτέλεσης μεταφέρει το προϊόν με κατάλληλα μεταφορικά μέσα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες που πληρούν τις προϋποθέσεις μεταφοράς ευαίσθητων προϊόντων στις προβλεπόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και παραδίδει σε καθορισμένους από τους υπεύθυνους των σχολείων χώρους την προβλεπόμενη στη σύμβαση ποσότητα του προς διανομή προϊόντος, παραγωγής 2011/2012, η οποία πληροί τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη ποιοτικά χαρακτηριστικά και είναι συσκευασμένη σε ατομικές συσκευασίες και σε χαρτοκιβώτια. Το καθαρό βάρος, οι σημάνσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών συσκευασίας ορίζονται στο υπόδειγμα 3 της παρούσας.

2. Η παραλαμβανόμενη πρώτη ύλη πρέπει να είναι προϊόν ολοκληρωμένης διαχείρισης και να πληροί τις προδιαγραφές τουλάχιστον της ποιοτικής κατηγορίας Ι, όπως αυτή ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς και να είναι καθόσον αφορά τα υπολείμματα φαρμάκων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 396/2005.

3. Τα προς διανομή προϊόντα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων για να είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και συσκευασμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. O φορέας εκτέλεσης πρέπει να ακολουθεί τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις κατά την παραγωγική διαδικασία.

4. Ο φορέας εκτέλεσης αναλαμβάνει εγγράφως με τη σύμβασή του τις παρακάτω δεσμεύσεις:

α) να παραδίδει τα προϊόντα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων το οποίο έχει καταρτιστεί δυνάμει του Καν.(ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής όπως ισχύει, στα καθορισθέντα σχολεία, όπου με ευθύνη των υπευθύνων των σχολείων, διανέμονται και καταναλώνονται, από τα παιδιά της ομάδας στόχου.

β) να επιστρέφει οποιοδήποτε ποσό ενίσχυσης έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, για τις αντίστοιχες ποσότητες, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ενίσχυση καταβλήθηκε για προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα βάσει του σχεδίου στρατηγικής της χώρας και της παρούσας.

γ) σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας, δεσμεύεται να καταβάλλει ποσό ίσο με την διαφορά μεταξύ του αρχικώς καταβληθέντος ποσού και του ποσού που τελικά δικαιούται.

δ) να θέτει δικαιολογητικά και έγγραφα στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, κατόπιν αιτήσεώς τους.

ε) να υπόκειται σε κάθε έλεγχο, ιδίως έλεγχο των αρχείων του και φυσικό έλεγχο, που έχουν αποφασίσει οι αρμόδιες αρχές του κράτους.

στ) να τηρεί αρχεία των ονομάτων και διευθύνσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή, κατά περίπτωση, των εκπαιδευτικών αρχών, καθώς και των ποσοτήτων των προϊόντων που διατέθηκαν στα εν λόγω ιδρύματα ή αρχές.

5. Για την υλοποίηση των διαφόρων ελέγχων, εθνικών ή κοινοτικών, ο φορέας εκτέλεσης υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας λογιστικά βιβλία με λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία εισόδου − εξόδου, παραλαβής πρώτης ύλης − μεταφοράς και διανομής του τελικού προϊόντος σε κάθε σχολείο.

6. Ο φορέας εκτέλεσης αναλαμβάνει τη σχεδίαση/εκτύπωση της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, και την αποστολή της στα σχολεία. Η αποστολή πραγματοποιείται το αργότερο κατά την έναρξη της περιόδου διανομής του προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν. 288/2009 της Επιτροπής. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την αφίσα περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ του αριθμ. (ΕΚ) Καν. 288/2009 της Επιτροπής (όπως τροποποιημένος αυτός ισχύει-τροποποίηση Καν. (ΕΕ) 34/2011) και ορίζονται στο υπόδειγμα 4 της παρούσας.

7. Ο φορέας εκτέλεσης αναλαμβάνει τη σχεδίαση/εκτύπωση σελιδοδεικτών και την προμήθεια πάνινων τσαντών και την αποστολή ενός εκάστου εξ αυτών σε κάθε μαθητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

8. Ο φορέας εκτέλεσης οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διανομή ετοίμου προϊόντος στους δικαιούχους φορείς έως τις 15.06.2012.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων, είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης, ώστε να περιλαμβάνει προσθήκες, παραλείψεις, υποκαταστάσεις, μέθοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας κτλ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφ' όσον βέβαια η τροποποίηση δεν αντίκειται σε κάποιον όρο της διακήρυξης ή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 21 - ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Διευθύνσεων της και της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μπορεί σε κάθε στιγμή να καταγγείλει την σύμβαση με άμεσο αποτέλεσμα.

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο ότι δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αναφέροντάς του συγκεκριμένες περιπτώσεις και γνωρίζοντάς του ότι αν δεν συμμορφωθεί άμεσα, θα προβεί σε κυρώσεις ή ακόμα και σε καταγγελία της σύμβασης.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και παρουσιασθούν εκ νέου προβλήματα, τον ειδοποιεί επτά ημέρες πριν προβεί σε κυρώσεις ή καταγγείλει την σύμβαση.

Γενικά η Σύμβαση καταγγέλλεται, σε περίπτωση που ο ανάδοχος :

1. Δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση και μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης της σύμβασης.

2. Δεν συμμορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής αν τον καλεί να παύσει την παραμέληση ή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο στην προσήκουσα και εκπρόθεσμη παροχή αγαθών.

3. Αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής

4. Εκχωρεί την εκτέλεση της Σύμβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής

5. Εμφανίζεται νομική ανικανότητα που εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης.

6. Επέρχεται οργανωτική αλλαγή στην νομική προσωπικότητα στην φύση ή τον έλεγχο του Αναδόχου εκτός εάν έχει καταρτιστεί πρόσθετη πράξη για την τροποποίηση αυτή.

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τις υπηρεσίες ή να αναφερθεί σε αυτές κατά την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ούτε να κοινοποιήσει χωρίς την γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής στοιχεία που του έχουν δοθεί από την ίδια.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δικαιούχοι του προς διανομή προϊόντος είναι οι μαθητές των σχολείων που αναγράφονται στο υπόδειγμα 5 και το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το πλήθος των δικαιούχων μαθητών ενδέχεται να παρουσιάζει μικρή απόκλιση από το σχετικό υπόδειγμα. Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος οφείλει να διασταυρώνει τον ακριβή αριθμό των μαθητών κάθε σχολείου με τον υπεύθυνο του σχολείου, προ της φόρτωσης των προϊόντων για την επικείμενη διανομή, προκειμένου να διασφαλιστεί η διανομή στο σύνολο των δικαιούχων μαθητών.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η παράδοση των προϊόντων στα σχολεία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 3 και συμπληρώνεται το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (Υπόδειγμα Ι της ΚΥΑ αριθμ. 726/17829/14-02-2012 (ΦΕΚ 610Β/2012)

Ο φορέας εκτέλεσης υποχρεούται να έχει ενημερώσει τον υπεύθυνο του σχολείου, τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα της παράδοσης, επί αποδείξει.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

Η διενέργεια των ελέγχων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 1392/35386/26-3-2012 (ΦΕΚ Β΄925/26.3.2012) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 25 – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η καταβολή στον φορέα εκτέλεσης της ενίσχυσης για την προμήθεια πρώτης ύλης, τυποποίηση, συσκευασία και διανομή του τελικού προϊόντος στα σχολεία, καθώς και τη σχεδίαση/εκτύπωση και διανομή της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω :

A. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Ο ανάδοχος εκδίδει τιμολόγιο πώλησης για την ποσότητα του έτοιμου προς διανομή προϊόντος, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το τιμολόγιο αυτό υπόκειται σε Φ.Π.Α., το οποίο πληρώνεται στον ανάδοχο, καθώς η σχετική δαπάνη έχει προβλεφθεί στην υπ' αριθμ. 726/17829/14-02-2012 ΚΥΑ.

2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκδίδει απόδειξη αυτοπαράδοσης για τη συνολική ποσότητα του διανεμηθέντος προϊόντος.

B. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για την πληρωμή του, ο ανάδοχος του έργου υποβάλλει στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου, φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά :

§ αίτηση πληρωμής,

§ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

§ δελτία αποστολής ανά παράδοση, τα οποία φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του παραλήπτη και την ένδειξη «για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς»,

§ δελτία Ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 1392/35386/26-3-2012 απόφασης του Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων,

§ πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής των προϊόντων και δελτία παραλαβής και διανομής του προϊόντος ανά δικαιούχο φορέα υλοποίησης στον τόπο διανομής, σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 και 2 της υπ' αριθμ. 726/17829/14-02-2012 ΚΥΑ.

Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε χώρες εκτός Ελλάδας, θα υποβάλλονται στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από αρμόδια Ελληνική Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στον φορέα εκτέλεσης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 726/17829/14-02-2012 ΚΥΑ.

ΑΡΘΡΟ 27 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζει σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο (έγκριση - απόρριψη δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, έγκριση αποτελέσματος, κατακύρωση έργου, ματαίωση διαγωνισμού) καθώς επίσης και για την αποδοχή ή την απόρριψη ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά στο διαγωνισμό μετά από εισήγηση κατά περίπτωση των αρμοδίων οργάνων ή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Δ/νση

Ταχ. Κωδ.

FAX Ημερομηνία έκδοσης

Ευρώ:

ΠΡΟΣ

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΔΟΜΟΚΟΥ 5

Τ.Κ.: 104 45 - ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ......................ΓΙΑ € . ..............................

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού των ....................... € υπέρ της Εταιρείας ....................................................... Δ/νση ............................... Τ.Κ. .................. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ................................., για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2011-2012 σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ 726/17829/14-02-2012 (ΦΕΚ 610Β΄/2012 ),και την υπ' αριθμ. ......................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό, απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό θα σας καταβάλουμε μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την πρώτη γραπτή ζήτηση. που θα συνοδεύεται από γραπτή δήλωσή σας, ότι ο/η παραπάνω δεν εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του/της, που απορρέουν από την προαναφερόμενη αιτία.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι της επιστροφής της σε εμάς, με έγγραφη δήλωσή σας για την απαλλαγή μας.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με τιμή

(Τράπεζα, κατάστημα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Δ/νση

Ταχ. Κωδ.

FAX Ημερομηνία έκδοσης

Ευρώ:

ΠΡΟΣ

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΔΟΜΟΚΟΥ 5

Τ.Κ.: 104 45 - ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ......................ΓΙΑ € . ..............................

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και διηζήσεως υπέρ ...............................Δ/νση.......................................Τ.Κ..........................και μέχρι του ποσού των ...................Ευρώ (και ολογράφως) κατ' ανώτατο όριο, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας για την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφηθησομένης σύμβασης που αφορά στην ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2011-2012, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ 726/17829/14-02-2012 (ΦΕΚ 610Β΄/2012 ) την αριθμ................... διακήρυξη και την αριθμ................... κατακυρωτική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στην διάθεση σας και έχουμε την υποχρέωση σε περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης της εγγύησης, να σας το καταβάλουμε ολόκληρο ή μέρος του, απροφάσιστα και χωρίς καμία αντίρρηση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη δήλωσή σας προς εμάς, χωρίς να ερευνήσουμε το νόμιμο ή όχι της απαίτησής σας.

Η παρούσα αφορά μόνον την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης τον ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με τιμή

(Τράπεζα, κατάστημα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προς διανομή προϊόντα είναι:

1. πορτοκάλι,

2. μήλο και

3. φρουτοσαλάτα σε φυσικό χυμό φρούτων

Α1: ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (πορτοκάλι, μήλο)

Είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και τα μέρη Α και Β του παραρτήματος Ι του Καν(ΕΕ) 543/2011 όπως ισχύει και του Καν(ΕΚ) 1666/99 της Επιτροπής. Είναι πλυμένα, καθαρά και έτοιμα προς άμεση κατανάλωση. Επιπλέον,

- Είναι ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο agro 2 ή άλλο ισοδύναμο.

- Είναι τουλάχιστον ποιοτικής κατηγορίας Ι.

- Είναι συσκευασμένα σε ατομική χάρτινη συσκευασία.

Α2: ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (φρουτοσαλάτα σε φυσικό χυμό φρούτων)

Είναι σύμφωνα:

1. Διαφανείς περιέκτες (κύπελλα) από πολυστρωματικά υλικά ( με oxygen barrier) για προστασία και ασφάλεια του προϊόντος.

2. Περιεχόμενα φρούτα σε κύβους:

- Ροδάκινα max 60%

- Αχλάδι min 20%

- Βερίκοκα min 20%

3. Υγρό πλήρωσης

Φυσικός χυμός φρούτων.

4. Ελάχιστο Καθαρό βάρος κυπέλλου 110gr

Ελάχιστο Στραγγισμένο βάρος φρούτων ανά κύπελλο 60gr

5. Κάθε κύπελλο θα φέρει ετικέτα με πλήρη περιγραφή συστατικών και θρεπτικής αξίας, που θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης.

6. Λοιπά σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την Ελληνική Νομοθεσία.

Όλες οι ανωτέρω ατομικές συσκευασίες νωπών και μεταποιημένων προϊόντων συσκευάζονται σε χάρτινες κασετίνες.

Β. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο επιμερισμός της συνολικής προσφερόμενης ποσότητας αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

προσφερόμενη ποσότητα (μερίδα) ανά μαθητή

προσφορά

προϊόντα

πορτοκάλι

μήλο

φρουτοσαλάτα σε φυσικό χυμό φρούτων

18πλάσια

6

6

6

19πλάσια

7

6

6

20πλάσια

7

7

6

21πλάσια

7

7

7

22πλάσια

8

7

7

23πλάσια

8

8

7

24πλάσια

8

8

8

Η παράδοση των προϊόντων στα σχολεία θα πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών πλαισίων που αναφέρονται στο άρθρο 19 και με σειρά προτεραιότητας ως εξής :

1. πορτοκάλι

2. μήλο

3. φρουτοσαλάτα σε φυσικό χυμό φρούτων

Η παράδοση πραγματοποιείται τμηματικά και κατά ελάχιστο δύο φορές και αφορά το σύνολο των μαθητών των επιλεγμένων σχολείων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4.1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΙΣΑΣ

Η σχεδίαση/εκτύπωση της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, απαραίτητο μέτρο για την γνωστοποίηση στο κοινό ότι το σχέδιο υλοποιείται με χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η αποστολή της για ανάρτηση στα σχολεία είναι υποχρέωση του αναδόχου.

Ελάχιστες απαιτήσεις για την αφίσα

Μέγεθος της αφίσας Α3

Μέγεθος χαρακτήρων 1 cm

Χρώμα Γραμμάτων μαύρο

Χαρτί Γυαλιστερό (illustration) 170g/m2

Τίτλος «Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα

σχολεία»

Περιεχόμενο «Το σχολείο μας, .....Θα παραμείνει κενό για να αναγράφουν τα σχολεία το όνομα τους, πχ «το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης», συμμετέχει στο ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Η αφίσα φέρει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκτύπωση θα ανέρχεται στην ελάχιστη ποσότητα των 2.278 φυλλαδίων (Αριθμός σχολείων και 10% επιπλέον)

4.2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗ

Η σχεδίαση (δημιουργικό-μακέτα) /εκτύπωση του σελιδοδείκτη καθώς η αποστολή του στους μαθητές είναι υποχρέωση του αναδόχου.

Ελάχιστες απαιτήσεις για τον σελιδοδείκτη

Μέγεθος του σελιδοδείκτη: Διαστάσεις 5 cm Χ 20 cm. - δύο όψεων

Χρώμα: Έγχρωμος ( 4 χρώματα),

Χαρτί: Γυαλιστερό (illustration) 300g

Περιεχόμενο: Στην μπροστινή όψη:

Θα φέρει το λογότυπο: «Τα παιδιά αγαπούν τα φρούτα και τα λαχανικά»

Στην πίσω όψη:

Θα φέρει την ελληνική σημαία, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία»

Οι σελιδοδείκτες θα ανέρχονται στην ελάχιστη ποσότητα των 216.650 τεμαχίων (Αριθμός μαθητών και 10% επιπλέον)

4.3: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΝΙΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

Η προμήθεια, σχεδίαση (δημιουργικό-μακέτα) /εκτύπωση της πάνινης τσάντας καθώς η αποστολή της στους μαθητές είναι υποχρέωση του αναδόχου.

Ελάχιστες απαιτήσεις για την πάνινη τσάντα

Μέγεθος τσάντας: Διαστάσεις 26Χ30 cm.

Χρώμα: Εκρού

Ύφασμα: Βαμβακερό 100%

Περιεχόμενο: Στην μπροστινή όψη θα φέρει το λογότυπο:

«Τα παιδιά αγαπούν τα φρούτα και τα λαχανικά», την ελληνική σημαία, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία»

Οι πάνινες τσάντες θα ανέρχονται στην ελάχιστη ποσότητα των 216.650 τεμαχίων (Αριθμός μαθητών και 10% επιπλέον)

Διαβάστηκε 4011 φορές

Προσθήκη σχολίου

Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Για να μπορείτε, όχι μόνο να σχολιάζετε, αλλά και να αναρτάτε δικά σας άρθρα ως "Αγροτικά Νέα" στο agro-bazaar.gr, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε/εγγραφείτε ως χρήστης.

Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.
Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.