Πέμπτη, 05 Απρίλιος 2012 18:37

Ενισχύσεις για την προβολή πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων

Αναρτήθηκε από τον 

Την ενίσχυση ομάδων παραγωγών γεωργικών προϊόντων όλης της χώρας που παράγουν προϊόντα στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας για δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης στα κράτη-μέλη της ΕΕ μέγιστης διάρκειας τριών ετών προβλέπει το Μέτρο 133 «Ενημέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 70.000 €.

Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν για την προώθηση προϊόντων που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος ποιότητας «Βιολογική παραγωγή» και των εθνικών συστημάτων ποιότητας «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική παραγωγή» (AGRO 2) και «Σύστημα Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος» (AGRO 3).

Αναλυτικά τα προϊόντα

i. Βιολογική Παραγωγή:

Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

Δημητριακά

Βρώσιμα όσπρια

Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι

Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών

Έλαια – λίπη

Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά

Οίνος, όξος

Προϊόντα γαλακτοκομίας

Παρασκευάσματα κρεάτων

Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

ii. AGRO 2

Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

Δημητριακά

Βρώσιμα όσπρια

Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι

Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

iii. AGRO 3

Χοίρειο κρέας

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Ως ομάδα παραγωγών νοείται μια οργάνωση οποιασδήποτε νομικής μορφής (δηλαδή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμός ή αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που συστήνεται με πρωτοβουλία και απαρτίζεται αποκλειστικά από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών. Για τη σύσταση ομάδας παραγωγών στο πλαίσιο του Μέτρου, από τους συμμετέχοντες στη σύσταση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Γενικά, η ομάδα παραγωγών είναι επιχειρηματική σύμπραξη παραγωγών, διοικείται εθελοντικά από τα μέλη της και σκοπεύει στην εξυπηρέτηση αμοιβαίων αναγκών και στόχων τους.

Όλα τα μέλη της ομάδας παραγωγών θα πρέπει να συμμετέχουν στο ίδιο εκ των συστημάτων ποιότητας που αναφέρονται στο σημείο 5.1(β) της Πρόσκλησης και θα πρέπει να παράγουν το ίδιο (ένα συγκεκριμένο) εκ των επιλέξιμων προϊόντων του σημείου 5.1(γ), για το οποίο εντάχθηκαν στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ. Κάθε επιλέξιμη ομάδα παραγωγών θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, δικαιούχους του Μέτρου 132.

Στην περίπτωση που ένας δικαιούχος του Μέτρου 132 ενισχύεται από αυτό για περισσότερα του ενός προϊόντα (π.χ. βιολογική καλλιέργεια ελιάς και αμπέλι για σταφύλι οινοποιίας ολοκληρωμένης διαχείρισης), έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη σύσταση και να ανήκει σε ομάδα παραγωγών που αιτείται ενίσχυση από το Μέτρο για κάθε ενισχυόμενο από το Μέτρο 132 προϊόν (δηλαδή στο προηγούμενο παράδειγμα σε μια ομάδα για ελιά και σε μια ομάδα για αμπέλι).

Ο όγκος παραγωγής του προϊόντος ποιότητας που θα επιλεγεί για προώθηση από το δικαιούχο, θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ικανοποιητικό μέρος της ζήτησης του συγκεκριμένου προϊόντος σε μια ή περισσότερες αγορές – στόχους, έτσι ώστε η προσπάθεια διείσδυσης σε αυτές τις αγορές (μέσω των δράσεων ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης του σημείου 5.2 παρακάτω) να είναι αποτελεσματική και να του αποφέρει θετικό εμπορικό αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση που σε μια από τις άτυπες ομάδες συνεργαζόμενων παραγωγών, με κοινή τεχνική στήριξη και πιστοποίηση, που σχηματίστηκαν από τους υποψήφιους του Μέτρου 132 κατά τη διαδικασία ένταξης σε αυτό, παρέμειναν μόνο μερικοί από τους αρχικούς συμμετέχοντες (είτε γιατί οι υπόλοιποι δεν εγκρίθηκαν ως δικαιούχοι του Μέτρου 132, είτε γιατί εγκρίθηκαν αλλά δεν αποδέχθηκαν να συνεχίσουν για διαφόρους λόγους), οι τελευταίοι μπορούν να συνεργαστούν με οποιουσδήποτε άλλους δικαιούχους του Μέτρου 132 για τη σύσταση ομάδας για το Μέτρο 133, αρκεί να ικανοποιούνται οι άλλες συνθήκες που περιγράφονται εδώ.

Ως έδρα της ομάδας παραγωγών, ορίζεται ο Δήμος στον οποίο α) βρίσκεται αθροιστικά το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (στην περίπτωση φυτικής παραγωγής) ή του αριθμού ζώων κατά το ίδιο είδος (στην περίπτωση ζωικής παραγωγής) των μελών, για το προωθούμενο προϊόν ή β) εδρεύουν εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης (ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες) χρησιμοποιούμενες για το προϊόν που προωθείται (αποθήκες, τυποποιητήρια κλπ.). Κάθε ομάδα πρέπει να φέρει από τη σύστασή της ένα διακριτικό όνομα.

Στη νομική πράξη σύστασης νομικού προσώπου (καταστατικό), θα πρέπει στο σκοπό της ομάδας να αναφέρονται απαραίτητα η προώθηση και η διαφήμιση του προϊόντος που παράγεται από τα μέλη της ομάδας παραγωγών σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας, που ακολουθούν και ενισχύονται από το Μέτρο 132, καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών για το συγκεκριμένο προϊόν. Ο σκοπός πάντως μπορεί να είναι ευρύτερος και να περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω και π.χ. την παραγωγή και εμπορία του προϊόντος.

Στο καταστατικό θα πρέπει να ορίζεται η χρονική διάρκεια του νομικού προσώπου, έτσι ώστε να καλύπτει τουλάχιστον τη (κατά το μέγιστο τριετή) διάρκεια του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του και τη διάρκεια των όποιων μακροχρόνιων δεσμεύσεων του Μέτρου και των εκ των υστέρων ελέγχων.

Με την αίτηση ενίσχυσης συνυποβάλλεται παραστατικό με τα στοιχεία των μελών της ομάδας παραγωγών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, ταχυδρομική δ/νση, ΑΦΜ, έδρα εκμετάλλευσης). Τέτοιο παραστατικό μπορεί να είναι το καταστατικό της εταιρείας εφόσον σε αυτό περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, το μετοχολόγιο ή και σχετική κατάσταση στην οποία τα ανωτέρω στοιχεία θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο υλοποίησης και θα συνυπογράφονται από τα μέλη της ομάδας.

Ύψος ενίσχυσης

Η δημόσια δαπάνη, που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και η συμμετοχή των δικαιούχων στο 30%. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών ανέρχεται σε 100.000 € και η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη σε 70.000 και συναρτάται από τον αριθμό των μελών που την απαρτίζουν και από την κατεύθυνση παραγωγής τους ως εξής:

Αριθμός μελών ομάδας

(φυτική παραγωγή)

5-10 11-15 16-20 21 ή περισότερα

Αριθμός μελών ομάδας

(ζωική παραγωγή)

5 6-10 11-15 16 ή περισσότερα

Μέγιστος προϋπολογισμός

(ευρώ)

70.000 80.000 90.000 100.000

Μέγιστη δημόσια δαπάνη

(ευρώ)

49.000 56.000 63.000 70.000

Ομάδες με προωθούμενο προϊόν ποιότητας πιστοποιημένο κατά το πρότυπο Αgro 3, εξαιρούνται του παραπάνω κανόνα και μπορούν να λάβουν έως το μέγιστο της ενίσχυσης (70.000 ευρώ για προϋπολογισμό σχεδίου 100.000 ευρώ), τηρουμένων πάντα των άλλων προϋποθέσεων σύστασης ομάδας.

Επιλέξιμες δράσεις

Επιλέξιμες κρίνονται οι δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης του συγκεκριμένου προϊόντος ποιότητας στην εσωτερική αγορά (όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, μέγιστης διάρκειας τριών ετών.

Αναλυτικότερα, κρίνονται επιλέξιμες οι παρακάτω ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες τους:

Μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.

Δημοσιοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης (δικτύωση, ενημέρωση ενδιαφερομένων, ανεύρεση συνεργατών). Για τη δημοσιοποίηση, θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη από το δικαιούχο οι λεπτομέρειες περί ενημέρωσης και δημοσιοποίησης του Παραρτήματος VI του Καν. (ΕΚ) 1974/2006.

Έρευνα αγοράς για αγορές – στόχους. Μια ευρεία και τεκμηριωμένη έρευνα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οικονομικά και στατιστικά στοιχεία, τοπικές προτιμήσεις, ανάλυση ανταγωνισμού, απαιτήσεις πιθανών πελατών, δίκτυα διανομής κ.λπ.

Σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, για το συγκεκριμένο προϊόν, όπου θα περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, ιδίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τις μεθόδους παραγωγής, την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα εκλαϊκεύονται οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής για το προϊόν, και θα περιλαμβάνονται οδηγίες-συνταγές χρήσης για αυτό.

Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών (video, cd, dvd), για το συγκεκριμένο προϊόν.

Διοργάνωση – συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις προϊόντων ποιότητας (θεματικές, κλαδικές κ.λπ.), καθώς και συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, στην εσωτερική αγορά. Παραδείγματα δαπανών που μπορούν να κριθούν επιλέξιμες σε εκθέσεις, συνέδρια, εμποροπανηγύρεις είναι για

-Ενοικίαση χώρου

-Μεταφορά εξοπλισμού και εκθεμάτων

-Περίπτερο (λυόμενη κατασκευή)

-Πινακίδες, πάνελ προβολής, αφίσες

-Πάγκοι έκθεσης

-Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές κ.ά. εγκαταστάσεις

-Λειτουργικά έξοδα

-Έκτακτο προσωπικό, εξειδικευμένοι συνεργάτες (γραμματείς, διερμηνείς, προωθητές κλπ.) απαραίτητοι για τους σκοπούς της δράσης

-Ενοικίαση υλικών (έπιπλα, οπτικοακουστικά μέσα, άλλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.)

-Εκτύπωση προσκλήσεων, επιστολών

Οργάνωση επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών, ομάδων καταναλωτών κλπ. στις μονάδες παραγωγής των μελών της ομάδας παραγωγών.

Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων (με ΜΜΕ, δημοσιογράφους, διατροφολόγους).

Παράλληλες εκδηλώσεις (γευσιγνωσίες, προβολές μικρής διάρκειας μέσω καταστημάτων, ενημερωτικές συναντήσεις, οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων κ.λπ).

Μη επιλέξιμες δράσεις

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη:

Δράσεις ενημέρωσης και προώθησης βιολογικού μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων, από ομάδες παραγωγών των μικρών νησιών του Αιγαίου, δεδομένου ότι ανάλογες δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1405/2006.

Δράσεις σχεδιασμού, εκτύπωσης και διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, μελετών – ερευνών αγοράς που αφορούν το βιολογικό μέλι, καθώς και διοργάνωσης ημερίδων – συνεδρίων για το προϊόν αυτό, δεδομένου ότι ανάλογες δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1234/2007. Εξαιρείται και είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε εκθέσεις.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται παράλληλα από τον Καν. (ΕΚ) 3/2008, περί ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης και τους Κανονισμούς που αυτός καταργεί. Οι συγκεκριμένες δράσεις είναι δυνατό να είναι επιλέξιμες εφόσον μετά από διοικητικό έλεγχο και διασταύρωση δεδομένων, διασφαλίζεται ότι δεν πραγματοποιούνται από τους ίδιους δικαιούχους και ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει επικάλυψη.

Δράσεις που δεν αφορούν την εσωτερική αγορά (όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση εμπορικών σημάτων.

Δράσεις που περιέχουν αναφορά στον τόπο καταγωγής (προέλευσης) του προϊόντος, εφόσον η αναφορά αυτή μπορεί να αποτελέσει βασικό μήνυμα για την προώθησή του. Ο τόπος καταγωγής ενός προϊόντος μπορεί, παρά ταύτα, να υποδεικνύεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά αυτή είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το βασικό μήνυμα και συνεπώς δεν μπορεί να επηρεάσει τους καταναλωτές να αγοράσουν το συγκεκριμένο προϊόν. Κατ' εξαίρεση, αναφορά στον τόπο καταγωγής του προϊόντος επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το προωθούμενο προϊόν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου (δηλαδή είναι ΠΟΠ ή ΠΓΕ) ή των Καν. (ΕΚ) 1234/2007 και Καν. (ΕΕ) 401/2010 (δηλαδή οίνοι ΠΟΠ ή ΠΓΕ), για ονομασίες αναγνωρισμένες από την Κοινότητα.

Υποβολή αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου και λήγει στις 30 Απριλίου 2012.

Η σύνταξη της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια το ηλεκτρονικό αρχείο, η εκτυπωμένη αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 7.1 της Πρόσκλησης.

Η πρόσκληση για το πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Διαβάστηκε 4197 φορές

Προσθήκη σχολίου

Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Για να μπορείτε, όχι μόνο να σχολιάζετε, αλλά και να αναρτάτε δικά σας άρθρα ως "Αγροτικά Νέα" στο agro-bazaar.gr, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε/εγγραφείτε ως χρήστης.

Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.
Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.